حفاظت از پروژه های مشتریان خود، شناسایی ریسک ها و آسیب پذیری های متداول، رفع آسیب پذیری و تست مجددا تنها راه حل کاهش ریسک حمله هکر ها